ویکی سایبرپانک

راکربوی (Rockerboy)

اشتراک‌گذاری

راکربوی

Rockerboy

راکربوی (Rockerboy) - سایبرپانک

راکربوی‌ها (Rockerboys) نوازندگان سرکشی هستند که برای مبارزه با اقتدار از موسیقی و شورش استفاده می‌کنند. آنها شباهت زیادی به راکرهای دهه ۸۰ پانک دارند که مخالف شرکت‌های بزرگ هستند و آن‌ها را به چشم خائن می‌بینند. از آنجایی که آن‌ها افرادی با کاریزما هستند، می‌توانند تعداد زیادی از مردم را از طریق اجرای موسیقی تحت تاثیر قرار دهند و آن‌ها را تحریک و جذب کنند.

صفحات دیگر