شخصیت های فرعی

با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
Porkrind Cuphead

Porkrind

پورکریند یا Porkrind فروشنده‌ای در بازی Cuphead است که در تمام دنیاهای بازی وجود دارد و اقلامی در جهت تقویت دفاع یا حمله‌ی شخصیت‌های اصلی بازی می‌فروشد. خرید از او به واسطه‌ی سکه‌هایی صورت می‌گیرد که از مراحل سکوبازی به دست آمده‌اند.   جزیره یک: جایگاه Porkrind در همان اوایل نقشه قابل تشخیص است. جزیره دو: […]