بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ارباب سایه

اشتراک‌گذاری

ارباب سایه (Lord of Shadow) اشاره به یکی از سه موجودیت در حماسه کسلوانیا: اربابان سایه دارد که به عنوان آنتاگونیست ایفای نقش می‌کنند.

شرح

همه اربابان سایه اعضای سابق انجمن برادری نور بوده‌اند، سازمانی که مأموریت داشت نیروهای تاریکی را که اروپا را گرفتار کرده بود، بیرون کند و آن‌ها را به جایی که از آن آمده بودند بازگرداند. سه جنگجوی نخبه یعنی زوبک، کورنل و کارمیلا بنیانگذاران این انجمن بودند و دائماً با نیروهای تاریکی می‌جنگیدند و در نهایت تعادل را به نفع خدا بازگرداندند. سرانجام با مطالعات مداوم این بنیانگذاران سه مکان مقدس را بر روی زمین یافتند که در آن‌ها قدرت خدا به حدی بود که سطح معنوی و فیزیکی را به هم متصل می‌کرد. با استفاده از این قدرت، این سه بنیانگذار خود را تطهیر کردند و از شر اشکال جسمانی خود خلاص شدند و به موجوداتی معنوی تبدیل شدند که با قدرت‌هایی پس از خدا به بهشت ​​عروج کردند.

با این حال، عروج آن‌ها با عواقبی همراه بود. همه چیزهایی از آن‌ها پاک نبودند روی زمین باقی ماند، و از آن همتایان شیطانی‌شان به وجود آمد. این تجسم‌های شیطانی «اربابان سایه» نامیده شدند زیرا فقط سایه‌هایی از نیمه‌ی دیگرشان بودند. همچنین این سایه‌ها به همتایان بهشتی خود متصل بودند به این معنی که نابودی آن‌ها باعث مرگ نیمه‌های خوب آن‌ها نیز می‌شد.

هر یک از اربابان سایه، نژاد/گروه متفاوتی از موجودات را رهبری می‌کردند. کرنل رهبر لیکانتروپ‌ها، کارمیلا رهبر خون‌آشام‌ها، و زوبک رهبری نکرومانسرها و نماینده خود مرگ بود. هر یک از اعضا دارای قدرت‌های نژاد مربوط به خود به همراه توانایی‌های جادویی مختلف دیگر بودند.

اربابان سایه شناخته شده

  • کارمیلا
  • روبک
  • کورنل
  • دراکولا
صفحات دیگر