ویکی سگ‌های ولگرد بانگو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جهان

اشتراک‌گذاری
جهان
جهان BEAST (بالا) و جهان اصلی (پایین)

جهان (World) اشاره به هر دوی واقعیت خارج از کتاب و جهان‌های بالقوه‌ی بی‌نهایت در داخل کتاب دارد. در حال حاضر قطعات جهان به اجبار به هم متصل شده‌اند که ناشی از توانایی اوسامو دازای به منظور ایجاد یک نقطه‌ی تکینگی است.

هر جهان بالقوه هم وزن جهان‌های دیگر است. در حال حاضر دو دنیای شناخته شده وجود دارد، جهان اصلی و جهان BEAST.

جهان BEAST

کتاب کم و بیش منشأ این جهان است و نسخه‌ای از کتاب نیز در آن وجود دارد. با این حال، دستورات از جهان اصلی می‌تواند این جهان را بازنویسی یا نابود کند.

صفحات دیگر