ویکی Borderlands

وینرایت یاکوبس

اشتراک‌گذاری

وینرایت یاکوبس

Wainwright Jakobs

وینرایت یاکوبس Borderlands

وینرایت یاکوبس (Wainwright Jakobs) وارث شرکت یاکوبس است.

وینرایت در سیاره Eden-6 حضور دارد. او در مقطعی توسط اورلیا همرلاک و با همدستی فرزندان والت از خانه اجدادی خود یعنی عمارت یاکوبس بیرون رانده شد.

نمایش‌ها