ویکی Borderlands

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

وینرایت یاکوبس

اشتراک‌گذاری

وینرایت یاکوبس

Wainwright Jakobs

وینرایت یاکوبس Borderlands

وینرایت یاکوبس (Wainwright Jakobs) وارث شرکت یاکوبس است.

وینرایت در سیاره Eden-6 حضور دارد. او در مقطعی توسط اورلیا همرلاک و با همدستی فرزندان والت از خانه اجدادی خود یعنی عمارت یاکوبس بیرون رانده شد.

نمایش‌ها

صفحات دیگر