ویکی Borderlands

فرزندان والت (Children of the Vault)

اشتراک‌گذاری

فرزندان والت

Children of the Vault

فرزندان مخزن یا فرزندان والت (Children of the Vault) یکی از گروه‌های اصلی آنتاگونیست در بازی Borderlands 3 است. این گروه توسط تایرین و تروی کالیپسو رهبری می‌شود. آن‌ها ترکیبی از توان جعمیت راهزنان حاضر در پاندورا هستند و به واسط دوقلوهای کالیپسو افراط‌گرا شده‌اند و خواهان یافتن تمام والت‌های کهکشان هستند.

اعضای قابل توجه

  • Tyreen Calypso (رهبر)
  • Troy Calypso (رهبر)
  • Shiv
  • Mouthpiece
  • Warden
  • Killavolt
  • Billy
  • Archimedes
  • Muldock
  • Pain and Terror
صفحات دیگر