گروه دریانورد اوکی

گروه دریانورد اوکی

Oki Mariner Crew

رهبر

سلکی

پیشه

قهرمانان حرفه‌ای

اولین نمایش

انیمه: قسمت ۳۲

گروه دریانورد اوکی (Oki Mariner Crew) یک تیم قهرمان است که رهبری کاپیتان سلکی به عنوان گارد ساحلی فعالیت می‌کنند.

اعضا

  • سلکی (کاپیتان)
  • سیریوس
  • تسویو آسوی (کارآموز)
  • میک