ویکی مدرسه قهرمانانه من

کوکو هاناباتا

اشتراک‌گذاری

کوکو هاناباتا

Koku Hanabata

کوکو هاناباتا - مدرسه قهرمانانه من

نام مستعار

ترامپت

جنیست

مذکر

کوسه

برانگیختن

پیشه

شرور
ستوان جبهه آزادسازی پدیده‌های فرا طبیعی

وابسته به

ارتش آزادسازی متا (قبلا)
جبهه آزادسازی پدیده‌های فرا طبیعی
حزب قلب و ذهن

اولین نمایش

مانگا: فصل ۲۱۸

کوکو هاناباتا (Koku Hanabata) که همچنین با نام مستعار ترامپت شناخته می‌شود، رهبر حزب قلب و ذهن است، کسی که به طور محرمانه عضوی از ارتش آزادسازی متا بوده است. او یکی از آنتاگونیست‌های اصلی آرک ارتش آزادسازی متا است.

ترامپت بعدها تبدیل به یکی از نه ستوان جبهه آزادسازی پرنرمال شد، سازمانی که از ادغام اعضای باقی مانده لیگ شروران و ارتش آزادسازی متا تشکیل شده بود.

توانایی‌ها

  • نفوذ سیاسی
  • مهارت رهبری
  • کاریزما

قابلیت متا

برانگیختن (Incite): قابلیت متای کوکو باعث می‌شود تا صدای او با یک پالس الکترومغناطیسی همراه شود. اگر یک فرد که کوکو را به عنوان یک رهبر ارزشمند تلقی می‌کند، صدای او را بشنود وضعیت فیزیکی و روانی او به شکل قابل توجهی تقویت می‌شود. هر چه صدای او بلندتر باشد تاثیرات قابلیت متای او نیز بیشتر می‌شود. استفاده از این قدرت برای تقویت کردن یک فرد می‌تواند با عوارضی در بدن گیرنده همراه باشد.

آمار

 

صفحات دیگر