بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قهرمانان

اشتراک‌گذاری

قهرمانان

Heroes

قهرمانان - مدرسه قهرمانانه من

نام مستعار

قهرمانان حرفه‌ای

اولین نمایش

مانگا: فصل اول
انیمه: قسمت اول

قهرمانان (Heroes) افرادی است که با استفاده از کوسه خود از شهروندان در مقابل شروران، حوادث طبیعی، یا هر تهدید دیگری محافظت می‌کنند. آن‌ها به عنوان یک حرفه به قهرمانی می‌پردازند و با عنوان قهرمانان حرفه‌ای (Pro Heroes) شناخته می‌شوند.

نگاه کلی

قهرمانان از زمان تولد بچه درخشان ظهور پیدا کردند و از آن زمان مردم عادی به کوسه‌ها دستیابی پیدا کردند. قهرمانان بر اساس عملکردشان در کنار دست یافتن به شهرت و افتخار می‌توانند از دولت پرداختی دریافت کنند.

اولین قهرمانان در زمان آشوب ایجاد شده توسط خودخوانده‌های دارای کوسه آشکار شدند، زمانی که هنوز سیستم قهرمان حرفه‌ای شکل نگرفته بود. سیستم قهرمان حرفه‌ای اولین بار در رود آیلند آمریکا و تحت عنوان «قانون جدید دولت رود آیلند» اجاره شد. ۱۸۹ عامل خودخوانده به واسطه این قانون متاثر شدند و تنها ۷ نفر به عنوان قهرمانان رسمی مقبولیت پیدا کردند.

صفحات دیگر