هالوسازی

هالوسازی

Hollowfication

هالوسازی - بلیچ

هدف

فرآیند دگرگونی

کاربران

ویسوردو دورگه شینیگامی و هالو

هالوسازی (Hollowfication) اصطلاحی است برای شرح دادن فرآیندی که طی آن محدودیت توان روح افزایش پیدا کرده و مرز میان شینیگامی و هالو برداشته می‌شود. این موضوع به فرد اجازه می‌دهد تا در صورت کنترل کردن هالوسازی قدرت عظیمی را به دست آورد، و در واقع «هالوی درونی» او که انعکاسی از دنیای درونی‌اش است شکل بگیرد. زمانی که فردی وارد این وضعیت شود یک ماسک شبیه به هالو روی صورت او ظاهر می‌شود. اصطلاح هالوسازی مترادفی برای عمل پوشیدن یک ماسک هالو است.

نگاه کلی

هالوسازی، عملِ وارد کردن یک روح هالو در یک روح عادی است که این موضوع مرز بین این دو را کنار می‌زند و روح اصلی به چیزی قدرتمندتر تبدیل می‌شود. در اصل این فرآیند به منظور قدرت دادن به یک روح شینیگامی پیاده‌سازی شده بود اما تکنولوژی انجمن روح به اندازه‌ی کافی پیشرفته نبود که بتواند آن را کنترل کند.

زمانی که یک روح «هالویافته» می‌شود، با پیشروی وضعیت روح اصلی با روح هالو ترکیب می‌شود و تبدیل به هیولایی بی‌عقل می‌شود. در نهایت خود روح و دنیای خارجی او مختل می‌شود، و روح صرف نظر از اراده‌ی خود شروع به خود-تخریبی می‌کند. به این مفهوم «خودکشی روح» گفته می‌شود.

بنا بر گفته‌ی کیسوکه اوراهارا، یک کویینسی در هالوسازی ناتوان است و قدرت‌های هالو برای این افراد مثل سم می‌ماند که منجر به خودکشی روح در آن‌ها می‌شود.