زانگتسو

زانگتسو

Zangetsu

زانگتسو - بلیچ

معنی

کشتن ماه

نژاد

روح زانپاکوتو

جنسیت

مذکر

بانکای

تنسا زانگتسو

ارباب

ایچیگو کوروساکی

اولین نمایش

مانگا: جلد ۱۳، چپتر ۱۱۰
انیمه: قسمت ۳۹

زانگتسو (Zangetsu) تجسمی از روح زانپاکوتوی ایچیگو کوروساکی و همچنین هالوی درونی او است. او با نام‌های گوناگونی مثل ایچیگوی هالو، هالوی درون ایچیگو، یا ایچیگوی سفید خطاب می‌شود.

زانگتسو نتیجه‌ی ترکیب شدن هالوی سفیدی است که ایچیگو از مادرش به ارث برده و قدرت‌های شینیگامی او که از پدرش به ارث برده است. او خودش را نماینده خالص‌ترین غرایز ایچیگو می‌داند.