بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

صلیب سیاه

اشتراک‌گذاری

صلیب سیاه

Black Cross

صلیب سیاه - Assassin’s Creed

عنوان رهبر

خلوتگاه درونی
صلیب سیاه

موقعیت

سراسر دنیا

گروه‌ها مرتبط

تاریخ فروپاشی

۱۹۲۷

تاریخ سازماندهی مجدد

۲۰۱۶

صلیب سیاه (Black Cross) یک درجه مبهم است که توسط خلوتگاه درونی به منظور مبارزه با فساد درون فرقه تمپلار و جستجوی قطعات عدن ایجاد شده است.

آن‌ها متفتشان مخفی هستند که تنها به فرمان‌های خلوتگاه درونی پاسخگو هستند. صلیب‌های سیاه دارای اختیارات زیادی برای مقابله با فساد اعضای فرقه هستند. آن‌ها وظیفه دارند تا استادان بزرگ و زیردستان آن‌ها را در مسیر ایدئولوژی‌ها و قوانین فرقه نگه دارند.

صفحات دیگر