ویکی Assassin’s Creed

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

استاد اساسین

اشتراک‌گذاری
استاد اساسین
نشان اساسین

عنوان استاد اساسین (Master Assassin) یکی از بالا-رده‌ترین درجه‌های در فرقه اساسین است و کسانی این عنوان را حمل می‌کنند که به اوج تمرینات اساسین خود رسیده باشند. این استادان از احترام بالایی در میان سایر اعضای فرقه برخوردار هستند و این عنوان نشان‌دهنده مهارت و استعداد غیر معمول آن‌ها در هنرهای مخفی‌کاری و ترور است.

یک استاد اساسین فردی بدون اشتباه در نظر گرفته می‌شود که هرگز انجمن برادری را به خطر نمی‌اندازد.

استادان اساسین برجسته

صفحات دیگر