ویکی ویچر

انسان

اشتراک‌گذاری

انسان

Human

انسان - ویچر

نام‌ها دیگر

دوین

زیرگونه‌ها

نیمه-الف‌ها
چهارک-الف‌ها

مکان

تمام دنیای شناخته شده

خصوصیات

باروری
تطبیق‌پذیری
توسعه طلبی

انسان‌ها نژاد مسلط بر اقلیم هستند که بیشتر جمعیت قلمروهای شمالی و امپراتوری نیلفگارد را تشکیل داده‌اند. پس از پیوستگی گستره‌ها آن‌ها وقتی برای اولین بار پا به اقلیم گذاشتند، به سرعت شروع به فتح سرزمین‌ها نژادهای ارشد (الف‌ها، دورف‌ها، گنوم‌ها) کردند. انسان‌ها خود را به عنوان نژاد غالب تثبیت کردند و نژادهای دیگر به عنوان غیرانسان‌ها خطاب شدند.

صفحات دیگر