ویکی ویچر

وزمیر (Vesemir)

اشتراک‌گذاری

وزمیر

Vesemir

وزمیر (Vesemir) - ویچر

نژاد

انسان (ویچر)

جنسیت

مذکر

پیشه

وابسته به

مکبت گرگ

قابلیت‌ها

  • شمشیرزنی
  • کیمیاگری
  • نشان‌ها
  • قابلیت‌های فرا انسانی

بستگان

میگنول (معشوقه مقطعی)

وزمیر (Vesemir) مسن‌ترین و باتجربه‌ترین ویچر در کر مورن و در قرن سیزدهم بود. او برای گرالت و سایر ویچرها شخصیتی همانند یک پدر داشت. همانند بسیاری از ویچرها، او هر زمستان را در قلعه کر مورن می‌گذراند و با رسیدن بهار در مسیر سفر قرار می‌گرفت.

او تنها ویچر مسنی بود که از حمله به کر مورن زنده ماند. با این حال او تنها در تدریس شمشیرزنی مهارت داشت و اطلاعات لازم برای ساخت متاژن‌های جدید به منظور ایجاد ویچرهای بیشتر را نداشت.