کو کلاکس کلن

کو کلاکس کلن (Ku Klux Klan) که اغلب با نام KKK یا کلن خطاب می‌شود، یک گروه منفور سفیدپوست برترپندار است که آفریقایی-آمریکایی‌ها را هدف می‌دهد.

این گروه در سال ۱۹۲۱ طی یورشی به شهر تالسا موجب کشته شدن ۳۶ آفریقایی-آمریکایی شد.

اعضا

  • جاد کرافورد (قبلا)