ترینیتی (Trinity)

ترینیتی (Trinity) Tomb Raider

نشان ترینیتی

فرقه‌ی ترینیتی (Trinity – سه‌گانگی) یک سازمان نظامی باستانی و مرموز است که در جستجوی کنترل دنیا و سرنوشت بشریت است. وجود ترینیتی حداقل به اوایل سال ۹۸۷ بعد از میلاد و حتی عقب‌تر از آن برمی‌گردد.

شوایعی وجود دارد که این فرقه به کلیسای کاتولیک رومی وابسته بوده است، این شوایع از آنجا نشات می‌گیرد که یکی از رهبران ارشد آن در زمانی یک اسقف کاتولیک بوده است.  این انجمن در روزگار مدرن نیز همچنان پا بر جا است؛ مزدوری که توسط ترینیتی برای عملیات کیتیژ استخدام شده بود موفق به ردگیری منبعی از منابع مالی این سازمان شد که مستقیما با واتیکان در ارتباط بود.

ایدئولوژی و باورها

آن‌ها یکتاپرست هستند و باور می‌شود که هدفشان هدایت دنیا به سمت فرمانبرداری از خدا است. آن‌ها برای این وظیفه صالح به دنبال دستیابی به عتیقه‌های افسانه‌ای و قدرت‌های فرا طبیعی هستند، و هر تمدنی که زمانی از این عتیقه‌ها استفاده می‌کرده را ریشه‌کن می‌کنند، چرا آن‌ها را کافر و مرتد می‌دانند.

اعضای ترینیتی و حتی مزدوران استخدامی آن‌ها عمیقا مذهبی هستند و باور دارند که کاری که انجام می‌دهند درست است. آن‌ها خشونتی که مرتکب می‌شوند را یک اقدام شرورانه کوچک برای رسیدن به یک امر عالی بزرگ‌تر می‌دانند. همانند اعتقادات یکتاپرستی آن‌ها خدا را فراتر از هر چیز می‌دانند و به آن ایمان دارند.

تصاویر

Trinity Soldiers