فرقه‌ی کوکالکان (Cult of Kukalkan)

فرقه‌ی کوکالکان (Cult of Kukalkan) Tomb Raider

فرقه‌ی کوکالکان (Cult of Kukalkan) گروهی است که برای هزاران سال بر شهر پنهان پایتیتی حکمرانی می‌کند. مردم پایتیتی ملزم هستند تا به این فرقه احترام بگذارند.

دانستنی‌ها

این فرقه ممکن است اشاره‌ای به کوکولکان، یک خدای مار مایانی داشته باشد.