توکیو غول

سیستم تاریخ در توکیو غول

اشتراک‌گذاری

برای شرح بهتر رویدادهای داستانی توکیو غول سیستم تاریخی ایجاد شده است که این سیستم در خود مانگا یا انیمه رعایت نشده و ساختگی بوده است. تاکنون سال‌هایی که داستان در آن رخ داده نامشخص است، با این حال زمان و ترتیب رویدادها قابل تشخیص هستند. از این رو این سیستم برای تشخیص بهتر رویدادهای دنبال هم طی چند سال مورد نیاز است.

حادثه تیرهای فولادی (ح.ت.ف)

این حادثه در اولین فصل از توکیو غول رخ داد، شبی که ریزه کامیشیرو زیر تیرهای فولادی له شد. این رخداد به عنوان مرکز خط زمانی سیستم کارایی دارد. سال و تاریخ رویدادهای دیگر بر اساس این حادثه سنجیده می‌شوند.

  • ب.ح.ت.ف: وقایع بعد از حادثه تیرهای فولادی
  • ق.ح.ت.ف: وقایع قبل از حادثه تیرهای فولادی

کاربرد

سال حادثه تیرهای فولادی – یعنی از ۱ ژانویه تا دسامبر ۳۱ – سال صفر یا ۰ ب.ح.ت.ف است. سال‌های بعدی ۱ ب.ح.ت.ف، ۲ ب.ح.ت.ف و… هستند. مشابه همین موضوع در مورد سال‌های قبل نیز صادق است.

نمونه‌ها

۳ ژانویه، ۳ ق.ح.ت.ف

سه سال قبل از حادثه در روز ۳ ژانویه

۴ فوریه، ۰ ب.ح.ت.ف

در سال حادثه و در روز ۴ فوریه

۵ مارس، ۲ ب.ح.ت.ف

دو سال بعد از حادثه و در روز ۵ مارس