شرکت منابع هالسیون

شرکت منابع هالسیون

Halcyon Holdings Corporation

زیرمجموعه

Universal Defense Logistics

مدیر

هیئت مدیره شرکت

شرکت منابع هالسیون (Halcyon Holdings Corporation) که به طور خلاصه HHC خطاب می‌شود، شرکت مالک و بهره‌بردار سامانه‌ی هالسیون است.

پیش‌زمینه و مدیریت

این شرکت توسط هیئت مدیره شرکت منابع هالسیون اداره می‌شود، که این هیئت از ده شرکت عضو HHC تشکیل شده‌اند و به طور موثر قوانین و احکام سامانه‌ی هالسیون را تصویب می‌کند. در واقع این ده شرکت با اشتراک منابع خود HHC را تشکیل دادند تا بتوانند حقوق  سامانه هالسیون را از نهاد Earth Directorate خریداری کنند.

اعضای هیئت مدیره

  • آلویسیوس کلارک – وزیر زمین و عضو هیئیت مدیره
  • چارلز راکول – مدیر عامل  Universal Defense Logistics و رئیس هیئت مدیره
  • سوفیا آکانده – فرمانده ارشد نیروهای امنیت هیئت مدیره
  • اودوم بدفورد – رابط اداری گراندبریکر و عضو هیئت مدیره

شرکت‌های عضو

  • C&P
  • Universal Defense Logistics
  • Kolway Pharmaceuticals
  • Spacer’s Choice
  • Auntie Cleo’s
  • Rizzo’s