امرلد ویل (Emerald Vale)

امرلد ویل

Emerald Vale

امرلد ویل (Emerald Vale) The Outer Worlds

بخشی از

ترا ۲

امرلد ویل (Emerald Vale – به معنی: دره‌ی زمرد) منطقه‌ای روی سیاره ترا ۲ است که تحت مالکیت Spacer’s Choice است.