ویکی تکن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شخصیت‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
جین کازاما . - تکن

جین کازاما

جین کازاما (Jin Kazama) یکی از شخصیت‌های اصلی سری تکن است. او تقریبا پس از معرفی در تکن ۳، همیشه روی جلد نسخه کنسولی بازی دیده شده است. او از زمان اولین حضورش، قهرمان اصلی اکثر عنوان‌ها بوده است و انگیزه اصلی او تلاش برای پایان دادن [link]{"text":"دودمان میشیما"}[/link] و نجات جهان از شر آن‌ها […]
کازویا میشیما . - تکن

کازویا میشیما

کازویا میشیما (Kazuya Mishima) یکی از شخصیت‌های اصلی سری تکن است. او در تمام بازی‌های تکن به جز نسخه سوم حضور داشته است. اگرچه او به عنوان قهرمان اصلی اولین بازی تکن نمایش داده شد، اما از زمان تکن ۲ به یکی از آنتاگونیست‌های اصلی این سری تبدیل شده است. او پسر هیهاچی میشیما و […]
هیهاچی میشیما . - تکن

هیهاچی میشیما

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"کشور","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ژاپن (شهروندی او توسط دولت انکار شده است)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"نژاد","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"انسان"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مذکر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۳۱ (وقتی کازومی را کشت)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"۵۲ (TK1)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"۷۵ (TK4-TK7)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"رئیس <a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d9%85%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b3%d9%88\">میشیما زایباتسو</a> (TK1، TK3-TK4، TK7)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خانواده","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d8%ac%db%8c%d9%86%d9%be%d8%a7%da%86%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7\">جینپاچی میشیما</a> (پدر)\n"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%da%a9%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7\">کازومی میشیما</a> (همسر)\n"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%da%a9%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7/\">کازویا میشیما</a> (پسر)\n"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d9%84%db%8c-%da%86%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86/\">لی چائولان</a> (پسرخوانده)\n"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%86/\">لارس الکساندرسون</a> (پسر نامشروع)\n"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7/\">رینا</a> (دختر نامشروع)\n"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d8%ac%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7/\">جین کازاما</a> (نوه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ژاپنی:"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"بانجو گینگا (TK1)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"واتارو تاکاگی (TK2)\n"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"دایسوکه گوری (TK3-TK6، TK:TMP، SCII، DbD، TK3D:PE (گفتگوها))\n"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"اونشو ایشیزوکا (TK:BV، […]
جین فرشته . - تکن

جین فرشته

(فرم پیش از تصفیه شده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ایشین چیبا"}}]}}]}}[/json] جین فرشته (Angel Jin) شخصیتی در تکن است که اولین بار در [link]{"text":"تکن ۸"}[/link] نمایش داده شد. او شکل فرشته جدید جین کازاما پس از غلبه بر [link]{"text":"ژن شیطانی"}[/link] است. بیوگرافی جین فرشته نتیجه‌ی چیره شدن جین کازاما بر ژن شیطانی خود و ترکیب قدرتش با قدرت قبیله کازاما […]
رینا . - تکن

رینا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"کشور","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"نامشخص"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"نژاد","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"انسان (حامل [link]{\"text\":\"ژن شیطانی\"}[/link])"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"دانشجوی دانشکده پلی تکنیک میشیما"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خانواده","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"جینپاچی میشیما\"}[/link] (پدربزرگ)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d9%87%db%8c%d9%87%d8%a7%da%86%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7/\">هیهاچی میشیما</a> (پدر)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%da%a9%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7/\">کازویا میشیما</a> (برادر ناتنی)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%86/\">لارس الکساندرسون</a> (برادر ناتنی)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d9%84%db%8c-%da%86%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86/\">لی چائولان</a> (برادر خوانده)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d8%ac%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7/\">جین کازاما</a> (برادرزاده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"آسامی ستو"}}]}}]}}[/json] رینا (Reina) یک شخصیت در سری بازی‌های مبارزه ای تکن است. او اولین بار خود را در [link]{"text":"تکن ۸"}[/link] معرفی شد. بیوگرافی رینا دانش آموز دبیرستانی […]
کازومی میشیما . - تکن

کازومی میشیما

)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ناشناخته"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"میزبان ژن شیطانی"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قاتل قبیله هاچیجو\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"رزمی‌کار"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خانواده","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d9%87%db%8c%d9%87%d8%a7%da%86%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7/\">هیهاچی میشیما</a> (شوهر)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%da%a9%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7/\">کازویا میشیما</a> (پسر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d8%ac%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7/\">جین کازاما</a> (نوه)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d9%84%db%8c-%da%86%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86/\">لی چائولان</a> (پسرخوانده)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"کازومی شیطانی\"}[/link] (همتای ژن شیطان)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یومی هارا"}}]}}]}}[/json] کازومی میشیما (Kazumi Mishima) یک شخصیت در سری بازی‌های مبارزه‌ای تکن است. او همسر فقید هیهاچی میشیما، عروس [link]{"text":"جینپاچی میشیما"}[/link]، مادر کازویا میشیما و مادربزرگ جین کازاما است. او در تکن ۷ به […]
لارس الکساندرسون . - تکن

لارس الکساندرسون

لارس الکساندرسون (Lars Alexandersson) فرزند نامشروع هیهاچی میشیما و یک مادر سوئدی ناشناخته است. او شخصیت اصلی تکن ۶: شورش دودمان و همچنین یکی از شخصیت‌های اصلی [link]{"text":"تکن ۷"}[/link] است. لارس رهبر گروهی از ارتش شورشی از [link]{"text":"نیروی تکن"}[/link] است. شعار لارس این است: «کسی که به خود خیانت کرد تا عصر جدیدی بسازد.» بیوگرافی […]
لی چائولان . - تکن

لی چائولان

&nbsp;ترکیب شده با هنرهای رزمی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"کشور","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ژاپن (در ابتدا چین)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"نژاد","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"انسان"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مذکر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۲ (وقتی توسط هیهاچی به فرزندی پذیرفته شد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"۲۵ (TK1)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"۴۹ (TK8)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"منشی شخصی کازویا و مسئول کارهای عجیب (TK2)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مدیر عامل وایولت سیتمز (TK4 به بعد)\n"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"افسر ایگدراسیل (TK8)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خانواده","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d8%ac%db%8c%d9%86%d9%be%d8%a7%da%86%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7\">جینپاچی میشیما</a> (پدربزرگ خوانده)\n"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d9%87%db%8c%d9%87%d8%a7%da%86%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7/\">هیهاچی میشیما</a> (پدر خوانده)\n"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%da%a9%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7\">کازومی میشیما</a> (مادر خوانده)\n"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%da%a9%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7/\">کازویا میشیما</a> (برادر خوانده)\n"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%86/\">لارس الکساندرسون</a> (برادر ناتنی خوانده)\n"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d8%ac%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7/\">جین کازاما</a> […]
جینپاچی میشیما . - تکن

جینپاچی میشیما

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خانواده","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d9%87%db%8c%d9%87%d8%a7%da%86%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7/\">هیهاچی میشیما</a> (پسر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%da%a9%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7/\">کازویا میشیما</a> (نوه)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%86/\">لارس الکساندرسون</a> (نوه)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d9%84%db%8c-%da%86%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86/\">لی چائولان</a> (نوه خوانده)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d8%ac%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7/\">جین کازاما</a> (نتیجه)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7/\">رینا</a> (نوه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"دلیل مرگ","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"در اثر گرسنگی پس از اسیر شدن در زیر هون-مارو توسط پسرش (قبل از TK)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"کشته شدن توسط نوه‌اش در جریان پنجمین تورنمنت (TK5)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چیکائو اوتسوکا و تاکشی آئونو"}}]}}]}}[/json] جینپاچی میشیما (Jinpachi Mishima) شخصیتی در سری تکن و […]
جین شیطانی . - تکن

جین شیطانی

(نیمی دیگر شیطانی خود)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d8%ac%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/\">جین فرشته</a> (همتای فرشته)"}}]}}]}}[/json] جین شیطانی (Devil Jin) شخصیتی در تکن است که اولین بار در تکن ۳ نمایش داده شد، اما از تکن ۵ به یک شخصیت قابل بازی تبدیل شد. او شکل شیطانی جین کازاما تحت تأثیر [link]{"text":"ژن شیطانی"}[/link] است.
آسوکا کازاما . - تکن

آسوکا کازاما

آسوکا کازاما (Asuka Kazama) شخصیتی در سری تکن است که اولین بار در تکن ۵ معرفی شد و در هر بازی بعدی سری حاضر بوده است. در حالی که در ابتدا گفته می‌شد او دختر عموی جین کازاما و خواهرزاده جون کازاما است، اما کاتسوهیرو هارادا اشاره کرده است که رابطه خانوادگی آن‌ها پیچیده‌تر از […]
یوشیمیتسو . - تکن

یوشیمیتسو

یوشیمیتسو (Yoshimitsu) شخصیتی است که برای اولین بار در بازی اول تکن معرفی شد و در تمام دنباله‌های بعدی این سری (عمدتا قسمت‌های اصلی) حاضر بوده است. علاوه بر این، یک شخصیت مشابه با همین نام، سلاح، و قبیله به عنوان یک شخصیت اصلی به مجموعه بازی‌های مبارزه‌ای سول‌کالیبر اضافه شده است. بیوگرافی یوشیمیتسو یوشیمیتسو […]
نینا ویلیامز . - تکن

نینا ویلیامز

(به طور خلاصه در TK7)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فرمانده نیروهای [link]{\"text\":\"شرکت جی\"}[/link] (TK8)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خانواده","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ریچارد ویلیامز (پدر)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"خانم ویلیامز (مادر)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"آنا ویلیامز\"}[/link] (خواهر کوچکتر)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"استیو فاکس\"}[/link] (پسر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ژاپنی:"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"یومی توما (TK1-TTT، TKA، TK:B)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مینامی تاکایاما (TK:TMP)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"آتسوکو تاناکا (TK:BV)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"یو کوبایاشی (SFxTK)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"انگلیسی:"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"الی مک براید (TK:TMP)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیز ویلکرسون (TK4-TK5:DR، TK6-TK7)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مری الیزابت مک گلین (TK5، TK:BV)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"اریکا هارلاچر (TK:B)"}}]}}]}}[/json] نینا ویلیامز (Nina Williams) یک قاتل خونسرد ایرلندی است که برای اولین بار در […]
اوگر باستانی . - تکن

اوگر باستانی

اوگر باستانی یا انشینت اوگر (Ancient Ogre) که در ابتدا با نام اوگر شناخته می‌شد، اولین فرم از موجودی به نام توشین (به معنای «خدای مبارزه») است که آنتاگونیست اصلی تکن ۳ و آنتاگونیست حالت Devil Within از تکن ۵ است. اوگر اولین شرور اصلی سری تکن است که عضوی از [link]{"text":"خانواده میشیما"}[/link] نیست، اگرچه قدرت او برابر […]
کینگ . - تکن

کینگ

کینگ (King) عنوانی است که دو شخصیت در سری تکن به خود گرفته‌اند. اگرچه آن‌ها دو شخصیت جداگانه هستند اما هر دو خود را کینگ (پادشاه) نامیده‌اند، اگرچه گاهی با شماره متمایز می‌شوند. هر دوی کینگ اول و کینگ دوم لوچادورهای مکزیکی هستند که از یتیمان در سراسر جهان حمایت می‌کنند. در بازی‌ها، آن‌ها به […]
لینگ شایو . - تکن

لینگ شایو

(پت)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ژاپنی:"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"یومی توما (TK3-TK6:BR، TK3D:PE، SFxTK)\n"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مایا ساکاموتو (TK:BV-TTT2، PxZ-به بعد)\n"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"انگلیسی:"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"کری کرانن (TK:BV)\n"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"کری ساویج (SFxTK)\n"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فی ماتا (TK:B)"}}]}}]}}[/json] لینگ شایو (Ling Xiaoyu) شخصیتی است که در مجموعه [link]{"text":"تکن"}[/link] است که اولین بار در تکن ۳ معرفی شد. هدف اولیه شایو در این ساخت شهربازی خود بود که باعث شد او با خانواده میشیما و همین طور تورنمنت پادشاه […]
هائورانگ . - تکن

هائورانگ

هائورانگ یا هوئارانگ (Hwoarang) شخصیتی در سری تکن است که برای اولین بار در تکن ۳ ظاهر شد و در تمام بازی‌های بعدی حضور داشته است. او شاگرد بایک دو سان در تکواندو و رقیب جین کازاما است. بیوگرافی هائورانگ هوارنگ استاد تکواندو و رقیب جین کازاما است.  قبل سومین تورنمنت پادشاه مشت آهنین، او به […]
استیو فاکس . - تکن

استیو فاکس

استیو فاکس (Steve Fox) شخصیتی در سری تکن است که برای اولین بار در تکن ۴ ظاهر شد و در تمام بازی‌های بعدی حاضر بوده است. استیو یک بوکسور جوان بریتانیایی است که در سنین جوانی به فرزندی پذیرفته شد اگرچه خاستگاه او برای مدت‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. در طول بازی‌ها، هدف […]
برایان فیوری . - تکن

برایان فیوری

برایان فیوری (Bryan Fury) شخصیتی در سری بازی‌های مبارزه‌ای تکن است. برایان اولین بار در تکن ۳ معرفی شد و در تمام بازی‌های بعدی تکن حاضر بوده است. برایان زمانی یک کارآگاه پلیس بود، اما اکنون یک سایبورگ زامبی احیا شده‌ی بی‌اخلاق با میل به خشونت است. بیوگرافی برایان فیوری برایان به عنوان یک افسر […]
لئو کلیسن . - تکن

لئو کلیسن

لئو کلیسن (Leo Kliesen) شخصیتی از سری بازی‌های مبارزه‌ای تکن است. او یکی از مبارزان معرفی شده تکن ۶ بوده است. لئو اهل آلمان است و از سبک مبارزه باجی کوان استفاده می‌کند. بیوگرافی لئو به عنوان فرزند نیکلاس کلیسن، یک طلسم‌گر و باستان‌شناس مشهور، و اما کلیسن، یک ژنتیک‌دان متولد شد. مادرش به عنوان […]
کلودیو سرافینو . - تکن

کلودیو سرافینو

کلودیو سرافینو (Claudio Serafino) شخصیتی از سری تکن است که در تکن ۷ به عنوان یکی از شخصیت‌های جدید معرفی شد. کلودیو اصالتاً ایتالیایی است و گفته می‌شود «قوی‌ترین جن‌گیر جهان» است. او سازمان موسوم به کمانداران سیریوس را رهبری می‌کند. بیوگرافی کلودیو رهبر واقعی کمانداران سیریوس است، یک گروه باستانی جن‌گیر که صدها سال […]
امیلی دو روشفور . - تکن

امیلی دو روشفور

امیلی دو روشفور (Emilie de Rochefort) که معمولا با نام کوتاه لیلی شناخته می‌شود، شخصیتی در سری تکن است. لیلی در کنار سرگئی دراگونوف یکی از دو شخصیت جدید معرفی شده در تکن ۵: رستاخیز تاریک بود.  لیلی، دانش‌آموز دبیرستانی مونگاسکی و عضوی از خانواده دو روشفور است. او دختر و تنها فرزند آقای روشفور، یک […]
آلیسا بوسکونوویچ . - تکن

آلیسا بوسکونوویچ

(TK8)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خانواده","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"دکتر بوسکونوویچ\"}[/link] (خالق/پدر)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/tekken/%d8%ac%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7/\">جین کازاما</a> (ارباب)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ژاپنی:"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"یوکی ماتسوکا\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"انگلیسی:"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"کریستینا والنزوئلا (Tekken: Blood Vengeance)\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"میشل ناتز (Street Fighter X Tekken)"}}]}}]}}[/json] آلیسا بوسکونوویچ (Alisa Bosconovitch) شخصیتی در سری تکن است که اولین بار در تکن ۶: شورش دودمان معرفی شد. او یک اندروید است که توسط دکتر بوسکونوویچ ساخته شده است و طراحی شده است تا شبیه دختر متوفی او […]
سرگئی دراگونوف . - تکن

سرگئی دراگونوف

سرگئی دراگونوف (Sergei Dragunov) شخصیتی در سری تکن است. او اولین بار در تکن ۵: رستاخیز تاریک معرفی شد و در هر بازی بعدی حضور داشته است. دراگونوف یکی از اعضای اسپتسناز (مأموران ویژه روسیه) است که به دلیل قدرت جنگی و شخصیت غیرقابل درکش او به او لقب «فرشته سفید مرگ» و «دروکننده سفید» داده‌اند. […]
آزوسنا اورتیز . - تکن

آزوسنا اورتیز

آزوسنا اورتیز (Azucena Ortiz) یک شخصیت در سری بازی‌های مبارزه‌ای تکن است که اولین بار در بازی تکن ۸ معرفی شد. بیوگرافی آزوسنا در کوه‌های پرو و در مزرعه اورتیز بزرگ شد، جایی که حرفه کشاورزی قهوه را از پدرش آموخت. در جوانی رویای او تبدیل شدن به بهترین کشاورز قهوه جهان بود.  آزوسنا کشت […]
ادی گورو . - تکن

ادی گورو

ادی گورو (Eddy Gordo) یک مبارز کاپوئرا در سری بازی‌های مبارزه‌ای تکن است. او اولین بازی در تکن ۳ معرفی شد و در تمام قسمت‌های بعدی حضور داشت. بیوگرافی ادی گورو ادی در یکی از ثروتمندترین خانواده‌های برزیل به دنیا آمد و کسب و کار خانوادگی‌اش را به ارث برد. پدر او در اواخر نوجوانی […]