ویکی تکن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قبیله هاچیگو

اشتراک‌گذاری

قبیله هاچیگو

Hachijo Clan

قبیله هاچیگو - تکن

خاستگاه

ژاپن

خانه اجدادی

کیوتو

سبک مبارزه

کاراته هاچیجو-ریو

پیشه

قاتلان

توانایی‌ها

حاملان ژن شیطانی

قبیله هاچیگو (Hachijo Clan) به ظاهر یک قبیله از قاتلان است که در تکن ۷ به آن اشاره شده است. برجسته‌ترین عضو آن کازومی میشیما، همسر متوفی هیهاچی میشیما است. این قبیله حاوی دودمانی است که از زمان‌های قدیم دارای ژن شیطانی بوده است.

اعضای خاندان هاچیجو

صفحات دیگر