جنگ ستارگان

یادل (Yaddle)

اشتراک‌گذاری

یادل

Yaddle

یادل (Yaddle) - جنگ ستارگان

تولد

۵۰۹ پ.ن.ی

جنسیت

مونث

شاگرد

آپو رنسیسی

یادل (Yaddle) یک موجود حساس به نیرو از همان نژاد استاد یودا بود. او در سال‌های آخر جمهوری کهکشانی یک استاد جدای و عضو شورای عالی جدای بود. یادل یک شاگرد به نام آپو رنسیسیس را آموزش داد و سرانجام در زمان حمله به سیاره نبو به شورای عالی پیوست.

در تاریخ ۳۲ پ.ن.ی، اناکین اسکای‌واکر به عنوان فرد برگزیده به معبد جدای در کوروسانت راه پیدا کرد و با یادل و سایر افراد ارشد جدای دیدار کرد. یادل بعد از نبرد نبو فعالیت کمتری در امور محفل جدای داشت و تا زمان جنگ‌های کلون دیگر در شورای عالی جایی نداشت.

در زمان ظهور امپراتوری کهکشانی، دارث ویدر ارباب تاریکی شاهد یک سری تصورات نیرو بود که در آن زمان با روح چند جدای از جمله یادل روبرو شد.