کریستال کایبر (Kyber crystal)

کریستال کایبر

Kyber crystal

کریستال کایبر (Kyber crystal) جنگ ستارگان

نوع ماده

کریستال

خواص

هماهنگ با نیرو

کریستال کایبر (Kyber crystal) به کریستال‌هایی کمیاب و هماهنگ با نیرو گفته می‌شود که به طور طبیعی رشد می‌کنند و در سیاره‌های سراسر کهکشان پراکنده هستند. 

این کریستال توسط جدای و سیث در ساخت شمشیرهای نورانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. جوانه‌های جدای به عنوان بخشی از آموزش خود و به منظور ساخت شمشیر نوری خود به سیاره یخی ایلوم اعزام می‌شدند. بنا بر افسانه‌ها کریستال‌های بزرگتر و کمیاب‌تر کایبر وجود دارند که از قدرت زیادی برخوردار هستنند و این کریستال‌ها در قلب ابرسلاح‌های باستانی سیث مورد استفاده قرار گرفته‌اند.