کراسینتیا دون

کراسینتیا دون

Carasynthia Dune

کراسینتیا دون - جنگ ستارگان

خاستگاه

آلدران

نژاد

انسان

جنسیت

مونث

وابسته به

کراسینتیا کارا دون (Carasynthia “Cara” Dune) یک آلدرانین بود که در هنگام جنگ داخلی کهکشان به عنوان یک سرباز در اتحاد بازیابی جمهوری و جمهوری جدید خدمت می‌کرد. او در تاریخ ۹ ب.ن.ی انضباط نظامی را کنار گذاشت تا به عنوان یک مزدور فعالیت کند. بعد از مدتی حضور در سیاره سورگان، او با یک جایزه‌بگیر به نام دین جارین و همراهش آشنا شد و تا زمانی که دین جارین در این سیاره حضور داشت برای مدت کوتاهی با او همکاری کرد. سرانجام جارین به سوی دون بازگشت تا از او برای مقابله با بقایای امپراتوری در سیاره نوارو کمک بگیرد. بعد از یک رویارویی سخت با امپراتوری‌ها و انجام این ماموریت، دون در نوارو باقی ماند تا با کارفرمای سابق جارین یعنی گریف کارگا کار کند.