مندلورین‌های جدید

مندلورین‌های جدید

New Mandalorians

مندلورین‌های جدید - جنگ ستارگان

نوع سازمان

دولت صلح‌طلب

رئیس حکومت

دوسش

رئیس دولت

نخست وزیر

رهبر بالفعل

ساتین کرایز

شاخه اجرایی

شورای حاکم

شاخه نظامی

گارد مندلورین

پایتخت

ساندری، مندلور

زبان رسمی

استاندارد کهکشانی

تاریخ انحلال

مندلورین‌های جدید (New Mandalorians) دولتی صلح‌طلب از مندلورین‌ها بودند که سامانه مندلور در حقله بیرونی کهکشان را کنترل می‌کردند. مندلورین‌های جدید اهمیت بالایی برای برقراری صلح، بی‌طرفی، و عدم خشونت قائل بود، بر خلاف مندلورین‌های قدیم که به قدرت نظامی و رزمی متکی بودند. این دولت تا زمان کودتای ۱۹ ق.ن.ی و انحلاش توسط یک دوسش مندلورین رهبری می‌شد. اهداف صلح‌جویانه آن‌ها سرانجام با مخالفت دث واچ روبرو شد که قصدش بازیابی روش‌های رزمی اجدادشان بود. اگرچه مندلورین‌های جدید این روش‌های سنتی را رد کرده بودند اما پایتخت آن‌ها یعنی ساندری حاوی نقش‌هایی بود که جنگ‌های آن‌ها با محفل جدای را نشان می‌داد.