دستور ۶۶ (Order 66)

دستور ۶۶

Order 66

دستور ۶۶ (Order 66) جنگ ستارگان

دوره زمانی

پایان جنگ‌های کلون
شروع پاکسازی جدای

درگیری

پاکسازی جدال

تاریخ

۱۹ پ.ن.ی

مکان

تمام کهکشان

نتیجه

طرف‌ها

دستور ۶۶ (Order 66) که همچنین با عنوان پروتکل کلون ۶۶ شناخته می‌شود، یک دستور فوق سری بود که در آن جدای‌ها به عنوان خائنین جمهوری کهکشانی معرفی شدند و به این ترتیب ارتش بزرگ جمهوری می‌بایست آن‌ها را از بین می‌برد. این دستور به واسطه‌ی کاشت تراشه‌های کنترلی در مغز سربازان کلون ارتش کاشته شد تا کلون‌ها نتوانند از این دستور سرپیچی کنند. دستور ۶۶ به طور سری توسط سیث و به منظور سقوط محفل جدای به اجرا درآمد.