دروید کاوشگر (Probe droid)

دروید کاوشگر (Probe droid) جنگ ستارگان

یک دروید کاوشگر امپراتوری

دروید کاوشگر (Probe droid) یک نوع دروید است که می‌تواند برای جستجوی عمیق در فضا و به منظور شناسایی استفاده شود. آن‌ها جستجوگران و شکارچیان سرسختی هستند. مدل‌های قابل توجه آن‌ها، دروید کاوشگر DRK-1 چشم سیاه و دروید کاوشگر وایپر هستند. آن‌ها قادر به تجهیز شدن با شیلدها و بلسترها هستند.