ویکی جنگ ستارگان

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تاتوئین

اشتراک‌گذاری

تاتوئین 

Tatooine

تاتوئین - جنگ ستارگان

منطقه

قلمروهای حلقه خارجی

بخش

بخش آرکانیس

سامانه

سامانه تاتو

خورشیدها

  • تاتو I
  • تاتو II

قمرها

  • گومرسن
  • گوئرمسا
  • چنینی

جو

قابل تنفس

آب و هوا

گرم و خشک

نوع زمین اولیه

  • اقیانوس‌ها
  • جنگل‌های انبوه
  • دره‌‌ها
  • صحراها
  • کوه‌ها

نژادهای بومی

وابسته به

تاتوئین (Tatooine) یک سیاره صحرایی کم جمعیت واقع در قلمروهای حلقه‌ی خارجی کهکشان بود. این سیاره خاستگاه افراد تاثیرگذاری چون اناکین و لوک اسکای‌واکر بوده است که تاریخچه‌ی کهکشان را شکل داده‌اند. این سیاره بخشی از یک سامانه ستاره‌ای دوگانه بود و تحت تابش خورشیدها قرار گرفته بود. در نتیجه سیاره تاتوئین از آب اندک و جمعیت پایینی برخوردار بوده است. بسیاری از ساکنان این سیاره به واسطه‌ی مزارع مرطوب از اتمسفر آب می‌کشیدند. همین طور این سیاره هیچ پوشش گیاهی طبیعی ندارد.

این سیاره اغلب توسط کهکشان نادیده گرفته می‌شد و به همین سبب امپراتوری در زمان جنگ داخلی کهکشانی از این تاتوئین بهره گرفت.

صفحات دیگر