باب اسفنجی

خانواده خرچنگ

اشتراک‌گذاری

خانواده خرچنگ

Krabs Family

خانواده خرچنگ - باب اسفنجی

نوع

خاندان

نوع خاندان

خرچنگ‌ها و نهنگ‌ها

اولین فرد

خرچنگ پیش از تاریخ

موقعیت

بیکینی باتم، اقیانوس آرام

اولین نمایش

«درخواست کمک»

این صفحه حاوی فهرستی از اعضای خانواده کربس (خرچنگ) است.

اعضای خانواده

عصر گذشته

  • خرچنگ پیش از تاریخ
  • خرچنگ پادشاه
  • ویلیام خرچنگ
  • اجداد آقای خرچنگ

عصر کنونی