ویکی وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

صدای جهان

اشتراک‌گذاری

صدای جهان (Voice of the World) صدایی است که رویدادهای رخ داده در جهان را اعلام می‌کند. همچنین از آن با عنوان صدای قوانین یا سیستم اداره جهان یاد می‌شود. این صدا را می‌توان موجودی همه جا حاضر توصیف کرد که بر همه چیز نظارت دارد.

موجودیت پشت این صدا، سیستم جهان است که در اصل توسط خدا (ولداناوا) ساخته شد. این موجودیت همه چیز را از جریان انرژی جادویی گرفته تا توزیع و اعطای مهارت‌ها و گردش روح‌ها را زیر نظر دارد.

شخصیت

این موجودیت کاملا بدون احساس و بدون نفس است و همانند یک برنامه کامپیوتری وظایف اختصاص یافته به خود را بدون خطا انجام می‌دهد.

کارکرد

صدای جهان اغلب در موارد زیر با موجودات ارتباط برقرار می‌کند:

  • تغییر در دنیا
  • دستیابی به یک مهارت
  • فردی دستخوش تکامل شود

این موجودیت هیچ وقت اقدام یا نقش مستقیمی در مورد دنیا و ساکنان آن ندارد، مگر این که چیزی یا کسی یکی از جنبه‌های اساسی سیستم را نقض کند.

صفحات دیگر