ویکی ظهور قهرمان سپر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جانوران نگهبان

اشتراک‌گذاری

جانوران نگهبان (Guardian Beasts) موجوداتی افسانه‌ای به منظور محافظت از جهان خود در برابر امواج هستند.

شرح

جانوران نگهبان یک ویژگی ایمنی خاص در برابر امواج هستند. هدف از وجود آن‌ها این است که در صورت عدم موفقیت قهرمانان افسانه‌ای در دفاع از امواج، به عنوان آخرین دفاع عمل کنند. با این حال این محافظت جانوران از جهان با بهای سنگینی همراه است. آن‌ها برای محافظت کامل از جهانی در برابر امواج باید جان حدود دو سوم از مردم جهان خود را بگیرند و جمع کنند. سپس آن‌ها از این روح‌ها برای ایجاد مانعی برای دور نگه داشتن جهان‌های دیگر استفاده می‌کنند. قهرمانان حاضر در جهان رافتالیا و جهان گلس به دلیل این بهای وحشتناک، جانوران نگهبان را مهر و موم می‌کنند یا می‌کشند.

فهرست جانواران نگهبان

جانوران نگهبان جهان رافتالیا و جهان گلس به ترتیب مرتبط به چهار حیوان نیک‌خواه در فولکور ژاپن و چین هستند.

صفحات دیگر