بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ابزار پروتزی

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
شینوبی فایرکرکر (Shinobi Firecracker) .  - Sekiro: Shadows Die Twice

شینوبی فایرکرکر (Shinobi Firecracker)

شینوبی فایرکرکر (Shinobi Firecracker) یک ابزار پروتزی در Sekiro: Shadows Die Twice است که به بازوی پروتزی سکیرو مجهز می‌شود و در کنار سلاح اولیه او یعنی کوسابیمارو به کار گرفته می‌شود. ابزارهای پروتزی این چنینی مانند شوریکن لود شده و سایر ابزارها به شکل فوری قابل تعویض هستند و این موضوع به بازیکن اجازه […]
چتر بارگذاری شده (Loaded Umbrella) .  - Sekiro: Shadows Die Twice

چتر بارگذاری شده (Loaded Umbrella)

چتر بارگذاری شده (Loaded Umbrella) یک ابزار پروتزی در Sekiro: Shadows Die Twice است. این ابزار به بازوی پروتزی سکیرو مجهز می‌شود و در کنار سلاح اولیه او یعنی کوسابیمارو به کار گرفته می‌شود. ابزارهای پروتزی این چنینی مانند شوریکن لود شده و سایر ابزارها به شکل فوری قابل تعویض هستند و این موضوع به بازیکن اجازه می‌دهد تا راه‌حل‌های […]
فلیم ونت (Flame Vent) .  - Sekiro: Shadows Die Twice

فلیم ونت (Flame Vent)

فلیم ونت (Flame Vent) یک ابزار پروتزی در Sekiro SDT است که به بازوی پروتزی سکیرو مجهز می‌شود و در کنار سلاح اولیه او یعنی کوسابیمارو به کار گرفته می‌شود. ابزارهای پروتزی این چنینی مانند شوریکن لود شده و سایر ابزارها به شکل فوری قابل تعویض هستند و این موضوع به بازیکن اجازه می‌دهد تا […]
تبر بارگذاری شده (Loaded Axe) .  - Sekiro: Shadows Die Twice

تبر بارگذاری شده (Loaded Axe)

تبر بارگذاری شده (Loaded Axe) یک ابزار پروتزی در Sekiro: Shadows Die Twice است. این ابزار به بازوی پروتزی سکیرو مجهز می‌شود و در کنار سلاح اولیه او یعنی کوسابیمارو به کار گرفته می‌شود. ابزارهای پروتزی این چنینی مانند شوریکن لود شده و سایر ابزارها به شکل فوری قابل تعویض هستند و این موضوع به […]
کلاغ مه (Mist Raven) .  - Sekiro: Shadows Die Twice

کلاغ مه (Mist Raven)

کلاغ مه (Mist Raven) یک ابزار پروتزی در Sekiro: Shadows Die Twice است. این ابراز به بازوی پروتزی سکیرو مجهز می‌شود و در کنار سلاح اولیه او یعنی کوسابیمارو به کار گرفته می‌شود. ابزارهای پروتزی این چنینی مانند شوریکن لود شده و سایر ابزارها به شکل فوری قابل تعویض هستند و این موضوع به بازیکن اجازه می‌دهد تا راه‌حل‌های مناسب […]
ورابری الهی (Divine Abduction) .  - Sekiro: Shadows Die Twice

ورابری الهی (Divine Abduction)

ورابری الهی (Divine Abduction) یک ابزار پروتزی در Sekiro: Shadows Die Twice است که بهبازوی پروتزی سکیرو مجهز می‌شود و در کنار سلاح اولیه او یعنی کوسابیمارو به کار گرفته می‌شود. ابزارهای پروتزی این چنینی مانند شوریکن لود شده و سایر ابزارها به شکل فوری قابل تعویض هستند و این موضوع به بازیکن اجازه می‌دهد تا راه‌حل‌های مناسب را در […]
سوت انگشتی (Finger Whistle) .  - Sekiro: Shadows Die Twice

سوت انگشتی (Finger Whistle)

سوت انگشتی (Finger Whistle) یک ابزار پروتزی در Sekiro: Shadows Die Twice است که بهبازوی پروتزی سکیرو مجهز می‌شود و در کنار سلاح اولیه او یعنی کوسابیمارو به کار گرفته می‌شود. ابزارهای پروتزی این چنینی مانند شوریکن لود شده و سایر ابزارها به شکل فوری قابل تعویض هستند و این موضوع به بازیکن اجازه می‌دهد تا راه‌حل‌های مناسب را در […]
نیزه بارگذاری شده (Loaded Spear) .  - Sekiro: Shadows Die Twice

نیزه بارگذاری شده (Loaded Spear)

نیزه بارگذاری شده (Loaded Spear) یک ابزار پروتزی در Sekiro: Shadows Die Twice است که به بازوی پروتزی سکیرو مجهز می‌شود و در کنار سلاح اولیه او یعنی کوسابیمارو به کار گرفته می‌شود. ابزارهای پروتزی این چنینی مانند شوریکن لود شده و سایر ابزارها به شکل فوری قابل تعویض هستند و این موضوع به بازیکن اجازه می‌دهد تا […]
سابیمارو (Sabimaru) .  - Sekiro: Shadows Die Twice

سابیمارو (Sabimaru)

سابیمارو (Sabimaru) یک ابزار پروتزی در Sekiro: Shadows Die Twice است که به بازوی پروتزی سکیرو مجهز می‌شود و در کنار سلاح اولیه او یعنی کوسابیمارو به کار گرفته می‌شود. ابزارهای پروتزی این چنینی مانند شوریکن لود شده و سایر ابزارها به شکل فوری قابل تعویض هستند و این موضوع به بازیکن اجازه می‌دهد تا راه‌حل‌های مناسب را در هنگام […]
شوریکن بارگذاری شده (Loaded Shuriken) .  - Sekiro: Shadows Die Twice

شوریکن بارگذاری شده (Loaded Shuriken)

شوریکن بارگذاری شده (Loaded Shuriken) یک ابزار پروتزی در Sekiro: Shadows Die Twice است. استفاده از این ابزار از طریق الحاق به بازوی پروتزی سکیرو میسر می‌شود که بازیکن می‌تواند در کنار سلاح اولیه، یعنی کوسابیمارو از آن استفاده کند. شوریکن بارگذاری شده و سایر ابزارهای مجهز به بازوی پروتزی سکیرو به شکل فوری قابل […]