بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کمک نادیده (Unseen Aid)

اشتراک‌گذاری

کمک نادیده (Unseen Aid) شانسی است برای این که مرگ بازیکن بدون مجازات‌های معمول (از دست دادن نیمی از پول و امتیازهای تجربه‌ی مهارت انباشته شده) صورت گیرد. هر چه تعداد مرگ‌ها بیشتر شود این شانس به تدریج کمتر خواهد شد و بازیکن دچار Dragonrot خواهد شد.

شانس پایه‌ی در نظر گرفته شده برای Unseen Aid سی درصد است که ممکن است با مرگ‌های پی در پی از این درصد کاسته شود. با این حال این شانس با آیتم‌هایی قابل قابل بازیابی است.

صفحات دیگر