ری:زیرو

کاراراگی

اشتراک‌گذاری

دولت شهر کاراراگی (Kararagi City States) که معمولا با نام کاراراگی شناخته می‌شود، یکی از چهار ملت بزرگ دنیا است. این کشور به عنوان مرکز تبادلات میان اقلیم و ساختار باز سرمایه‌داری شناخته می‌شود. بسیاری از شهروندان ذاتی به شدت فردیتی دارند که باعث افزایش کسب و کار و رقابت آزاد می‌شود.

این منطقه تا حدی شبیه به ژاپن توصیف شده است، به خصوص همانند دوران مدرن-اولیه جامعه‌ی فئودالی ژاپن، با تاثیراتی از سایر عصر و مناطقی مثل لینگ هانزای آلمان. این موضوع شامل معماری کاراراگی، استایل لباس‌ها، غذاها، نام‌گذاری‌ها، و حتی شیوه صحبت کردن می‌شود. این ناحیه همچنین برای جمعیت بالای نیمه-انسان‌ها شناخته می‌شود که نشانه‌ای بر اهمیت نداشتن نوع نژاد است، بر خلاف جامعه‌ی فئودانی بالا-به-پایین که در مثلا در لوگنیکا برقرار است.

کاراراگی توسط مردی به نام هوشین بنیان شد و اچیدنا اشاره کرده است که خودش دارای ارتباطی با کارارگی است چرا که او «در بنیان‌گذاری آن کمک کرده است».