ویکی وان پیس

عامل اصل و نسبی

اشتراک‌گذاری

عامل اصل و نسبی

Lineage Factor

عامل اصل و نسبی - وان پیس

نام ژاپنی

血統因子

روماجی

کتو اینشی

اولین نمایش

چپتر ۶۹۸
قسمت ۶۲۵

عامل اصل و نسبی (Lineage Factor) الگویی از حیات است که در همه موجودات زنده وجود دارد. این الگو توسط یک تیم تحقیقاتی به رهبری دکتر وگاپانک و وینسموک جاج کشف شد.

شرح

همه اشکال حیات دارای عامل اصل و نسبی هستند و با دستکاری آن از سنین پایین می‌توان رشد شکل حیات را تغییر داد. خوردن یک میوه شیطانی بر این عامل تأثیر می‌گذارد، و به فرد اجازه می‌دهد تا قدرتی ماوراء طبیعی به دست آورد. همچنین عامل اصل و نسبی فردی که دارای قدرت میوه شیطانی است می‌تواند مورد مطالعه و تکثیر قرار گیرد، و این امکان را فراهم می‌کند که میوه مصرف‌شده دوباره ساخته شود تا توسط شخص دیگری خورده شود.

کاربردها

  • میوه‌های شیطانی مصنوعی
  • خون سبز: کشف شده توسط دکتر وگاپانک که شامل یک مایع مشابه به خون است و زمانی که به بدن پاسیفیستا تزریق شد، اثراتی از میوه‌های شیطانی پارامسیا را آشکار کرد.
  • SAD: یک جزء کلیدی در توسعه میوه‌های شیطانی مصنوعی که توسط سزار کلون ساخته شد.
  • انسان‌های اصلاح‌شده
  • کلون‌سازی
  • توانایی‌های قمری: واگاپانک با استفاده از خون آلبر (ملقب به کینگ) قادر شد تا عامل اصل و نسبی آلبر را به سرافیم منتقل کند.