بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

عامل اصل و نسبی

اشتراک‌گذاری

عامل اصل و نسبی

Lineage Factor

عامل اصل و نسبی - وان پیس

نام ژاپنی

血統因子

روماجی

کتو اینشی

اولین نمایش

چپتر ۶۹۸
قسمت ۶۲۵

عامل اصل و نسبی (Lineage Factor) الگویی از حیات است که در همه موجودات زنده وجود دارد. این الگو توسط یک تیم تحقیقاتی به رهبری دکتر وگاپانک و وینسموک جاج کشف شد.

شرح

همه اشکال حیات دارای عامل اصل و نسبی هستند و با دستکاری آن از سنین پایین می‌توان رشد شکل حیات را تغییر داد. خوردن یک میوه شیطانی بر این عامل تأثیر می‌گذارد، و به فرد اجازه می‌دهد تا قدرتی ماوراء طبیعی به دست آورد. همچنین عامل اصل و نسبی فردی که دارای قدرت میوه شیطانی است می‌تواند مورد مطالعه و تکثیر قرار گیرد، و این امکان را فراهم می‌کند که میوه مصرف‌شده دوباره ساخته شود تا توسط شخص دیگری خورده شود.

کاربردها

صفحات دیگر