بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دزدان دریایی باگی

اشتراک‌گذاری

دزدان دریایی باگی

Buggy Pirates

دزدان دریایی باگی وان پیس

کاپیتان

باگی
آلویدا (موقتی)
ریچی (موقتی)

افسران

موهجی (افسر اول)
کاباجی (رئیس کارکنان)

کشتی اصلی

بیگ تاپ

مجموع جایزه

۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی

اولین نمایش

فصل ۸ (مانگا)
قسمت ۴ (انیمه)

دزدان دریایی باگی (Buggy Pirates) باندی از دزدان دریایی به رهبری باگی هستند، کسی که در گذشته عضوی از خدمه‌ی گول دی. راجر بود.

این گروه آنتاگونیست اصلی آرک اورنج تاون (Orange Town) و یکی از گروه‌های ضدقهرمان آرک لوگ‌تاون (Loguetown) هستند. هدف کنونی آن‌ها پیدا کردن گنج افسانه‌ای کاپیتان جان است. این گروه در مقطعی با بقایای دزدان دریایی آلویدا ترکیب شد و از این پیوند اتحاد باگی و آلویدا را شکل گرفت.

بعد از رویدادهای جنگ اجلاس (Summit War)، رهبر دزدان دریایی باگی به عضوی از شیچیبوکای تبدیل شد و از شهرت و نفوذ خود در جهت متحول کردن اتحاد مذکور به یک سازمان جدید به نام باگیز دلیوری استفاده کرد.

صفحات دیگر