ویکی موشوکو تنسی: تناسخ بیکار

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جهان شش-وجهی

اشتراک‌گذاری

جهان شش-وجهی (Six-Faced World) جایی است که رویدادهای مجموعه موشوکو تنسی در آن جریان دارد. در این جهان شش وجهی همه موجودات در دنیاهایی زندگی می‌کنند. این جهان دارای ساختاری به شکل یک تاس با شش وجه است و هر یک از این وجه‌ها توسط یک خدا اداره می‌شود. جهان هفتمی نیز وجود دارد که از نیستی به وجود آمده و در میان این وجه‌ها قرار گرفته است.

هفت دنیا

  • دنیای اژدها
  • دنیای شیطان
  • دنیای جانور
  • دنیای اقیانوس
  • دنیای آسمان
  • دنیای انسان
  • دنیای خلاء
صفحات دیگر