ویکی مورتال کمبت

اژدهای سیاه (Black Dragon)

اشتراک‌گذاری

اژدهای سیاه

Black Dragon

اژدهای سیاه (Black Dragon) مورتال کمبت

خاستگاه

ارث‌رلم

رهبر

کانو

اعضا

 • کانو
 • کابال (قبلا)
 • ارون بلک (قبلا)
 • جارک
 • کیرا
 • کبرا
 • ترمور
 • تاسیا
 • نو فیس

وضعیت خصومت

نامساعد

اهداف

 • قاچاق اسلحه
 • آدمکشی
 • از بین بردن اژدهای قرمز

اژدهای سیاه (Black Dragon) یک فرقه در دنیای مورتال کمبت است. آن‌ها دسته‌ای مزدور هستند.

درباره اژدهای سیاه

بر اساس افسانه‌ها، اژدهای سیاه بخشی جدا شده از سازمانی دیگر به نام اژدهای قرمز است که توسط موریهی اویشیبا در نیمه‌ی اول قرن بیستم شکل گرفته است. دلیل بنیان اژدهای سیاه وجود نارضایتی عمیقی و ریشه‌داری بود که نسبت به دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌ای بود که در اژدهای قرمز رسوخ کرده بود.