بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مدرسه راهنمایی سالت

اشتراک‌گذاری

مدرسه راهنمایی سالت

Salt Middle School

مدرسه راهنمایی سالت - موب سایکو ۱۰۰

کانجی

塩中学校

موقعیت

شهر سیزنینگ

مدرسه راهنمایی نمک یا سالت (Salt Middle School) یکی از چند مدرسه حاضر در شهر سیزنینگ است.

باشگاه‌ها

مدرسه راهنمایی سالت برای دانش آموزان باشگاه‌ها و بودجه‌ای را فراهم می‌کند. قوانین ایجاد چنین باشگاه‌هایی می‌گوید که حداقل ۵ عضو باید وجود باشد و دانش آموزان نمی‌توانند همزمان در بیش از یک باشگاه شرکت کنند. اگر باشگاه کمتر از ۵ عضو داشته باشد و هیچ عضو جدیدی وجود نداشته باشد، شورای دانش آموزی باشگاه را لغو می‌کند و اتاق باشگاه را به باشگاه دیگری که به آن نیاز است می‌دهد.

  • باشگاه بهبود بدن
  • باشگاه خبری
  • باشگاه تله‌پاتی

باند

مانند هر مدرسه راهنمایی دیگری در شهر سیزنینگ، این مدرسه نیز دارای باند قلدرهای خودش است. رهبر باند این مدرسه تنگا اونیگاوارا بود تا اینکه تصمیم گرفت خودش را بهتر کند و به باشگاه بهبود بدن بپیوندد. باندها بسیار قلمرو-محور هستند و با دیگر باندهای مدارس می‌جنگند تا آنها را در جای خود بنشانند و قدرت خود را نشان دهند.

صفحات دیگر