ویکی Metro

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دسته‌بندی نشده

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.

امتیازهای مورال

امتیازهای معنوی یا مورال (Moral Points) یک سیستم پنهان در مجموعه بازی‌های مترو است که وابسته به پیشروی آرتیوم است و بر پایان هر بازی تاثیرگذار است. مکانیزم این سیستم هیچ وقت برای بازیکن شرح داده نمی‌شود و اطلاعات مربوط به آن بر اساس حدس است. به طور معمول زمانی که آرتویم امتیاز مورال به […]