ویکی Metro

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

امتیازهای مورال

اشتراک‌گذاری

امتیازهای معنوی یا مورال (Moral Points) یک سیستم پنهان در مجموعه بازی‌های مترو است که وابسته به پیشروی آرتیوم است و بر پایان هر بازی تاثیرگذار است.

مکانیزم این سیستم هیچ وقت برای بازیکن شرح داده نمی‌شود و اطلاعات مربوط به آن بر اساس حدس است. به طور معمول زمانی که آرتویم امتیاز مورال به دست می‌آورد قابل تشخیص است و این موضوع با فلش آبی رنگ تصویر یا شنیدن صدا چکیدن آب تشخیص داده می‌شود. زمانی که آرتیوم امتیازی را از دست بدهد تصویر تیره شده و صدای شومی شنیده می‌شود.

اغلب فرصت برای به دست آوردن امتیازهای مورال نسبت به از دست دادن آن‌ها بیشتر است. این امتیازها با اتخاذ تصمیمات اخلاقی قابل دستیابی هستند، با این حال در برخی موارد با کاوش بخشی از نقشه برای یافتن سلاح و اقلام دیگر نیز این امتیازها به دست می‌آیند. بهترین روش برای به دست آوردن آن‌ها شکست دادن دشمنان و بخشیدن جان آن‌ها است که در اغلب موارد این موضوع به پایان خوب بازی ختم می‌شود.

از آنجا که اطلاعات این سیستم پنهان است پس چیزی در مورد میزان مورد نیاز از امتیازهای مورال برای دستیابی به پایان خوب بازی گفته نمی‌شود. با این حال انتخاب‌های اشتباه و گذراندن مراحل مخفی‌کاری بدون در نظر گرفتن عناصر مخفی‌کاری می‌تواند منجر به از دست رفتن این امتیازات شود.