بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

خط زمانی مقدس

اشتراک‌گذاری
خط زمانی مقدس

خط زمانی مقدس (Sacred Timeline) اصطلاحی بود برای اشاره به مجموعه واقعیت‌هایی که پس از جنگ چندجهانی توسط «او که باقی می‌ماند» تعیین شده بود. این واقعیت‌ها علیرغم اینکه با یکدیگر متفاوت بودند اما پایه یکسانی داشتند، زیرا همه آن‌ها فقط به تولد «او که باقی می‌ماند» منجر می‌شد و از تولد هر متغیر بدی از او جلوگیری می‌شد.

بنابراین، خط زمانی مقدس از یک خط‌مشی سخت پیروی می‌کرد، که به این معنی بود که ساکنان این خط زمانی واقعا هیچ اراده‌ی آزادی ندارند، زیرا اگر انتخاب‌های آن‌ها باعث ایجاد شاخه‌ای انحرافی در خط زمانی مقدس می‌شد، مقامات سازمان ناسازگاری زمانی (TVA) آن را هرس می‌کردند. این واگرایی‌ها به عنوان رویدادهای نکسوس نیز شناخته می‌شدند. TVA باید آن شاخه‌ها را قبل از رسیدن به نقطه‌ای بی‌بازگشت هرس می‌کرد، زیرا پس از آن خطوط زمانی قابل تنظیم مجدد نبود و چندجهانی به هرج و مرج کشیده می‌شد. با این حال تا وقتی انحراف در خط زمانی اصلی وجود نداشت TVA اجازه می‌داد تا واقعیت‌های جایگزینی وجود داشته باشند و در نتیجه شانسی بسیاری کوچکی برای به دنیا آمدن یک متغیر شرور از «او که باقی می‌ماند» وجود داشت.

صفحات دیگر