ویکی شیطان کش

تنفس خورشید

اشتراک‌گذاری

تنفس خورشید یا آفتاب (Breath of the Sun) یک سبک شمشیرزنی است که توسط شیطان کش قدیمی یعنی یوریچی تسوگیکونی برای استفاده از تنفس‌ها استفاده شد، و این سبک پایه‌ای بر سبک‌های تنفس دیگر است. سبک‌های نشات گرفته از تنفس خورشید شامل پنج تنفس اصلی یعنی تنفس آب، شعله، باد، برق، سنگ و ماه هستند. کوکوشیبو پیش از مرگش اشاره کرد که تمام شمشیرزن‌هایی که تنفس خورشید را بلد بوده‌اند توسط او و موزان کیبوتسوجی کشته شده‌اند، اما احتمال وجود این سبک به خاطر وجود سبکی تحت نام رقص خدای آتش همچنان وجود داشت.

تنفس خورشید

علاوه بر این شینجورو رنگوکو به طور مستقل و به واسطه‌ی خاطرات جد شیطان کش خود، سبک رقص خدای آتش را به عنوان سبک تنفس خورشید شناسایی کرده است. گفته شده است یک فرم سیزدهم ناشناخته وجود دارد که یک کاربر رقص خدای آتش می‌تواند آن را از تنفس خورشید یاد بگیرد، و از این رو احتمال یکی بودن تنفس خورشید و رقص خدای آتش وجود دارد.

زیر شاخه‌ها

کاربران