بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مدرسه‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.

آکادمی شوچی‌این

آکادمی شوچی‌این (Shuchi'in Academy) مدرسه‌ای است که کاگویا، میوکی، و دانش‌آموزان دیگر در آن تحصیل می‌کنند. دانش‌آموزان ارشد (سال سومی) کازنو تسوبامه کویاسو تراشیما دایکی ساتو رئیس شورای دانش‌آموزی پیشین جونیور (سال دومی) کاگویا شینومیا میوکی شیروگانه چیکا فوجیوارا ناگیسا کاشیواگی آی هایاساکا تسوباسا تانوما ماکی شیجو هایاتو هونگو اریکا کوسه کارن کینو ماسارو کوبایاشی […]