ویکی کاگویا ساما: عشق جنگ است

اونیو شینومیا

اشتراک‌گذاری

اونیو شینومیا

Un'yo Shinomiya

اونیو شینومیا - کاگویا ساما: عشق جنگ است

ژاپنی

四宮 雲鷹

جنسیت

مذکر

بستگان

گانان شینومیا (پدر)
اوکو شینومیا (برادر ناتنی)
سیریو شینومیا (برادر ناتنی)
کاگویا شینومیا (خواهر ناتنی)
ماکی شیجو (خویشاوند)
میکادو شیجو (خویشاوند)

اولین نمایش

چپتر ۱۸۱ (مانگا)

اونیو شینومیا (Un'yo Shinomiya) یک شخصیت جانبی در مجموعه کاگویا-ساما است. او برادر ناتنی سوم کاگویا شینومیا است.

شخصیت

اونیو و کاگویا (یخ) خصوصیات شخصیتی مشابه به هم دارند. اونیو همانند خواهرش انضباط خانواده‌ی شینومیا را به ارث برده است. او فردی سرد و زیرک است. همچنین او بسیار بی‌پرده و است و تمایل دارد سایر افراد را پایمال کند، نقصی که ظاهرا خود او از آن آگاه است.

او همانند خواهرش و شاید حتی بیشتر از او خائنان و آدم‌فروشان را خوار می‌شمارد.

اونیو برای جبران فقدان قدرت در شینومیا زایباتسو از تکنیک‌های ارعاب استفاده می‌کند.

تاریخچه

اونیو از دومین همسر گانان به دنیا آمد و از این رو او از ابتدا قدرتش در این خانواده ضعیف بود. نائو هایاساکا توسط برادر بزرگ او یعنی اوکو به عنوان خدمتکار شخصی او اختصاص یافت، چیزی شبیه به اتفاقی که بعدا برای کاگویا و آی افتاد.

کاگویای جوان توسط او به سمت جامعه سرآمد هدایت شد.

در هنگام یک اردوی مدرسه‌ای، اونیو به خدمتکاران خود دستور داد تا آی هایساکا را شکار کنند و او را مجبور کنند تا اطلاعات خود به اشتراک بگذارد.

اونیو سناریویی را ترتیب داد تا کاگویا به حقیقت دسیسه‌های اوکو و نقش آی در میان آن‌ها پی ببرد، که این موضوع باعث شد تا کاگویا با خدمتکار خود متحد شود. این نقشه به واسطه‌ی بلوغ کاگویا خنثی شد چرا که او در مورد اقدامات آی از خود رحم و درک نشان داد. از این رو اونیو شکست خود را پذیرفت و آن‌ها را تنها گذاشت. او همچنین تقابلی مختصر با نائو داشت.

صفحات دیگر