بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آکادمی شوچی‌این

اشتراک‌گذاری

آکادمی شوچی‌این (Shuchi'in Academy) مدرسه‌ای است که کاگویا، میوکی، و دانش‌آموزان دیگر در آن تحصیل می‌کنند.

دانش‌آموزان

ارشد (سال سومی)

 • کازنو
 • تسوبامه کویاسو
 • تراشیما
 • دایکی ساتو
 • رئیس شورای دانش‌آموزی پیشین

جونیور (سال دومی)

 • کاگویا شینومیا
 • میوکی شیروگانه
 • چیکا فوجیوارا
 • ناگیسا کاشیواگی
 • آی هایاساکا
 • تسوباسا تانوما
 • ماکی شیجو
 • هایاتو هونگو
 • اریکا کوسه
 • کارن کینو
 • ماسارو کوبایاشی

تازه وارد (سال اولی)

 • یو ایشیگامی
 • میکو لینو
 • کوباچی لینو
 • کوباچی اوساراگی
 • ری اونودرا
 • کوزوئه ماکیهارا
 • تپی تاناکا
 • کورومو شیرانوی

مقطع ناشناخته

 • ماکی
 • تاکون

دوره متوسطه

 • کی شیروگانه
 • موئها فوجیوارا