ویکی جوجوتسو کایسن

دانشکده فنی نفرین کیوتو

اشتراک‌گذاری

دانشکده فنی نفرین کیوتو

Kyoto Curse Technical College

موقعیت

کیوتو

کنترل توسط

اعضای ارشد جوجوتسو
یوشینوبو گاکوگانجی

وابسته به

جادوگران جوجوتسو

اولین نمایش

چپتر ۱۲ (مانگا، اشاره شده)

دانشکده فنی نفرین کیوتو (Kyoto Curse Technical College) یکی از دو آموزشگاه موجود در ژاپن است که به جادوگران جوجوتسو مفاهیم تکنیک نفرین‌شده، نحوه به کار گرفتن آن، نفرین‌ها و نحوه مبارزه کردن با آن‌ها را آموزش می‌دهد.

بعد از پایان تحصیل انتظار می‌رود که شاگردان تبدیل به جادوگرانی توانا در مبارزه با نفرین‌ها شوند.