ویکی جوجوتسو کایسن

انجمن حامل زمان

اشتراک‌گذاری

انجمن حامل زمان

Time Vessel Association

انجمن حامل زمان - جوجوتسو کایسن

روماجی

توکی نو اوتسووا نو کای

نام دیگر

گروه مذهبی ستاره

اعضا

کاربران بدون نفرین

اولین نمایش

چپتر ۶۶ (مانگا)

انجمن حامل زمان (Time Vessel Association) گروهی مذهبی است که اعضای آن استاد تنگن را به عنوان خدای خود ستایش می‌کنند.

تاریخچه

انجمن حامل زمان در عصر نارا شکل گرفت، در زمانی که استاد تنگن برای اولین بار آیین بودایی ژاپن را گسترش داد. آن‌ها مبلغ آن چه که پایه و اساس جادوگران جوجوتسو است بودند. با این حال اختلاف میان دنیای جوجوتسو و این آیین باعث شد انجمن حامل زمان شکل بگیرد. این گروه تا دوران معاصر آرمان‌های خود را حفظ کرد.

در سال ۲۰۰۶، این انجمن یک گروه مذهبی ثروتمند بود که به طور پنهان در جهان جوجوتسو فعالیت می‌کرد. آن‌ها استاد تنگن را به عنوان خدای سلطنتی خود که «ستاره» نامیده می‌شود، ستایش می‌کردند و این سازمان را در شکل عمومی آن به طور رسمی با نام گروه مذهبی ستاره معرفی کرده بودند. اعضای این گروه متشکل از کاربران بدون نفرین بودند که نمی‌توانستند توسط جادوگران جوجوتسو مورد هدف قرار بگیرد. پیروان این گروه با نام فرزندان ستاره شناخته می‌شدند.